۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمان هاي غيردولتي

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1-      عنوان خدمت: صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمان هاي غيردولتي(داخلي و بين المللي)

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور (دفتر امور اتباع و مهاجرين خارجي)

 

نام دستگاه مادر:وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

بررسي نيازهاي پناهندگان و طرح موضوع براي تعيين مجري و تامين اعتبار با سازمان هاي بين المللي و داخلي

نوع خدمت

   خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به كسب و كار(G2B)

    خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

كليه پناهندگان داراي مدرك شناسايي معتبر ( كارت آمايش)

ماهيت خدمت

 

 
    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

 
    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

طرح پيشنهادي( پروپزال) نظريه كارشناس اتباع- نظر ادارات اتباع محل اجراي پروژه- نظر دستگاههاي همكار

قوانين و مقررات بالادستي

مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت  31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

 
 . . . خدمت گيرندگان در:       ماه        فصل          سال

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

بطور ميانگين سالانه

تواتر

    يكبار براي هميشه              در صورت رضايتمندي

 

 
  . . . بار در:       ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

سازمانها برحسب توانمندي پرو‍ژه هاي مختلفي را تعريف و براي انعقاد تفاهم نامه مراجعه مينمايند.

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

ندارد

 

 

 

. . .

 

6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: جهت دريافت اطلاعاتي بيش از موارد دردسترس

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاهفكس

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: ضرورت وجود سامانه موردنياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (انجام مكاتبات در اتوماسيون اداري)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

نمايندگان سازمانها براي معارفه و فكس تحويل گزارش عملكرد و معرفي ظرفيت سازمان حضورا و طي جلسه

 

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

 اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)             تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: ضرورت وجود سامانه موردنياز

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباط خدمت باسايرسامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

 

 

 

 

 

 

 

8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

تعامل با دستگاههاي همكار حسب نوع پروژه

انجام تعاملات از طريق شبكه دولت امكان پذير مي باشد.

طرح ها و پروژه هاي پيشنهادي

----

 دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

 

 دستگاه

   مراجعه كننده

 

 

 

 

 دستگاه

   مراجعه كننده

9- عناوين فرايندهاي خدمت

 

 

 

 

 

1- شناسايي كمبود ها و نيازها

2-تعريف طرح و پروژه متناسب با نياز

3- شناخت ريسك هاي حين پروژه

4- تعريف مراحل مختلف مديريت پروژه

5- تعريف برنامه هاي كاري اجراي پروژه

6-نظارت بر اجرا

7-تحليل نهايي از اجراي پروژه

8-شناسايي شريك مالي و اجرايي طرح

9- تهيه تفاهم نامه و انعقاد تفاهم نامه

10- تعريف وظايف و تعهدات

11- دريافت و بررسي گزارشات مالي و عملياتي پروژه

12- بازديد از مراحل اجرا

13-بازرسي و حسابرسي

14- بستن پروژه

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

 

 

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 


شناسنامه مجوزهاي صادره

(اين فرم در مورد خدماتي كه منجر به صدور مجوز مي گردد تكميل مي شود.)

    در راستاي اجراي تبصره ماده 5 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93،

معاونت، بانك اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده و به منظور اطلاع­رساني و شفاف­سازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌كند. بدين منظور جدول اطلاعات مجوزهاي حقيقي وحقوقي براي ايجاد بانك اطلاعاتي مجوزها به شرح زير براي تكميل و اجراي آيين نامه مذكور ارسال مي گردد.

مجوز :كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي مي باشد.


ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......

فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

صدور مجوز اجراي پروژه براي پناهندگان توسط سازمان هاي غيردولتي(داخلي و بين المللي)

صدور

مصوبه هيات وزيران به ش 27862 ت  31281 ه مورخ 8/5/1384 در مورد فعاليت سازمان هاي بين المللي

طرح پيشنهادي( پروپزال) – نظريه كارشناس اتباع- نظر ادارات اتباع محل اجراي پروژه- نظر دستگاههاي همكار

--

----

 

*

 

 

*

---

----

*

*

2

تمديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

 

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

دستگاههاي همكار حسب نوع پروژه

 

بررسي و اعلام نظر

طرح پيشنهادي (پروپزال)

---

---

----

ارسال مكاتبات از طريق سامانه اتوماسيون اداري

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود


 

 

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 29152
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal