۱۴۰۰ جمعه ۱ بهمن
ENGLISH
پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی
صفحه اصلی
رسيدگي ، تصويب و نظارت بر برنامه هاي مرزي

بسمه تعالي

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجراييضميمه 1

1-      عنوان خدمت: رسيدگي، تصويب و نظارت بر برنامه هاي مرزي

2- شناسه خدمت

( اين فيلد توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تكميل مي شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرايي: وزارت كشور(اداره كل امور مرزي و پدافند غيرعامل)

نام دستگاه مادر: وزارت كشور

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

اين خدمت در برگيرنده دريافت طرح ها و برنامه هاي پيشنهادي در امور مرزي و رسيدگي ، تصويب و نظارت بر اجراي طرح هاي مذكور مي باشد. اجراي موفق برنامه هاي مربوطه از عوامل كليدي جهت شكوفائي اقتصاد ملي خواهد بود.

 

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

     خدمت به كسب و كار(G2B)

     خدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(G2G)

نوع مخاطبين

استانهاي مرزي، مرزباني نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و بعضا ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

ماهيت خدمت


    حاكميتي

    تصدي گري

سطح خدمت

    ملي

 

    منطقه اي

    استاني

    شهري

    روستايي

رويداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

سلامت

ماليات

   كسب و كار

    تامين اجتماعي

   ثبت مالكيت

    تاسيسات شهري

   بيمه

   ازدواج

   بازنشستگي

    مدارك و گواهينامه­ها

 وفات

 ساير

نحوه آغاز خدمت

    تقاضاي گيرنده خدمت   

   فرارسيدن زماني مشخص

   رخداد رويدادي مشخص

    تشخيص دستگاه

    ساير: ...

مدارك لازم براي انجام خدمت

مصوبه كارگروه ويژه مرز شوراي تامين استانهاي مرزي ، ليست پروژه ها و خلاهاي موجود در مرز  

 

قوانين و مقررات بالادستي

مصوبات شورايعالي امنيت ملي. قانون 5 ساله توسعه. قانون سالانه بودجه. مصوبات هيات وزيران

5- جزييات خدمت

آمار تعداد خدمت گيرندگان

 

                               خدمت گيرندگان در:        ماه        فصل          سال

استانهاي مرزي، مرزباني نيروي انتظامي، سپاه پاسداران و بعضا ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات.

متوسط مدت زمان ارايه خدمت:

116 روز

تواتر

 


             بار در:                              ماه        فصل          سال

تعدادبار مراجعه حضوري

 

هزينه ارايه خدمت(ريال) به خدمت گيرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (هاي) بانكي

پرداخت بصورت الكترونيك

--------

 


 

 


. . .

 


6- نحوه دسترسي به خدمت

آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن

--------

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الكترونيكي بودن همه يا بخشي از آن:

--------

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطي خدمت

در مرحله اطلاع رساني خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: سامانه مورد نياز جهت اطلاع رساني لازم ، ضروري مي باشد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

در مرحله درخواست خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: معمولا نامه هاي مربوطه و درخواست هاي اين حوزه به صورت نامه محرمانه در اختيار استانداري قرار مي گيرد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

مرحله توليد خدمت

(فرايند داخل دستگاه يا ارتباط با ديگر دستگاه ها )

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند درگاه دستگاه)           اينترانتي (مانند مكاتبات صورت گرفته توسط اتوماسيون اداري وزارت كشور و استانداري)

    پست الكترونيك                          ساير(باذكرنحوه دسترسي)

    غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

تشكيل جلسات با ارگانهاي ذيربط جهت تصويب طرحهاي عمراني و انسدادي مرز. مراجعه به استانهاي مرزي جهت نظارت بر عمليات عمراني مرز

درمرحله ارائه خدمت

    الكترونيكي

 

    اينترنتي (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه كاربردي)

    پست الكترونيك                         ارسال پستي

    تلفن گويا يا مركز تماس پيام كوتاه

    دفاتر پيشخوان

شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:

   عناوين مشابه دفاتر پيشخوان

    ساير(باذكرنحوه دسترسي)

   غيرالكترونيكي

ذكر ضرورت مراجعه حضوري

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرك

   نبود زيرساخت ارتباطي مناسب

   ساير: درنهايت موافقتنامه تنظيم شده غالبا به دستگاههاي اجرايي به صورت محرمانه ارسال مي گردد.

مراجعه به دستگاه:

   ملي

   استاني

   شهرستاني

7- ارتباطخدمت با ساير سامانه ها (بانكهاي اطلاعاتي) دردستگاه

نام سامانه هاي ديگر

فيلدهاي موردتبادل

 

استعلام الكترونيكي

استعلام غير الكترونيكي

برخط

online

دسته­اي (Batch)

ارتباط با استانداري هاي مربوطه

اطلاعات مربوط به درخواست ها و موافقت نامه هاي مربوطه

توجه: ارتباطات هم به صورت تبادل نامه ها از بستر اتوماسيون اداري و هم حسب نياز به صورت محرمانه صورت خواهد گرفت.
 

 
 

 
 

 
8-ارتباط خدمت باساير دستگاههاي ديگر

نام دستگاه ديگر

نام سامانه هاي دستگاه ديگر

فيلدهاي موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزينه)

استعلام الكترونيكي

اگراستعلام غيرالكترونيكي است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­اي (Batch)

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

------

اطلاعات مورد نياز جهت تهيه موافقت نامه

---- دستگاه

   مراجعه كننده

حسب مورد ، ارسال گزارشات به مراجعي نظير دفتر مقام معظم رهبري ، شورايعالي امنيت ملي ، دولت ، مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات ، سازمان بازرسي كل كشور, ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

------

ارسال گزارشات مربوطه حسب نياز

---- دستگاه

   مراجعه كننده

 

غالبا مكاتبات به صورت محرمانه صورت خواهد گرفت.

 

------

 

---- دستگاه

   مراجعه كننده

 

1-      برآورد بوجه كلي و ارسال به سازمان مديريت و برنامه ريزي

2- دريافت ليست پروژه هاي عمراني و انسدادي مرز از استانهاي مرزي ، مرزباني ناجا و ...

3- برگزاري جلسات با ارگانها و استانهاي مرزي جهت تصويب برنامه هاي مرزي استان

4- ارسال برنامه هاي مصوب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت مبادله موافقتنامه

5- نظارت مستمر بر اجراي پروژه هاي عمراني انسدادي مرز در 16 استان مرزي

6- تذكر به استانهاي مرزي جهت برطرف نمودن اشكالات و موانع انسدادي مرز 

10- نمودار ارتباطي فرايندهاي خدمت

نام ونام خانوادگي تكميل كننده فرم:

تلفن:

پست الكترونيك:

واحدمربوط:
 

 

 

 

 

شناسنامه مجوزهاي صادره

(اين فرم در مورد خدماتي كه منجر به صدور مجوز مي گردد تكميل مي شود.)

    در راستاي اجراي تبصره ماده 5 آيين نامه توسعه خدمات الكترونيكي مصوبه شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93،

معاونت، بانك اطلاعاتي صدور مجوزهاي تمامي دستگاه هاي اجرايي كشور شامل: انواع مجوزها، مرجع، شيوه صدور، تمديد، لغو و احياء، هزينه، زمان و فرايند و مراحل انجام كار را با همكاري دستگاه هاي اجرايي تشكيل داده و به منظور اطلاع­رساني و شفاف­سازي، دسترسي برخط مردم به آن را فراهم مي‌كند. بدين منظور جدول اطلاعات مجوزهاي حقيقي وحقوقي براي ايجاد بانك اطلاعاتي مجوزها به شرح زير براي تكميل و اجراي آيين نامه مذكور ارسال مي گردد.

مجوز :كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به أخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاههاي اجرائي مي باشد.


                                                       ليست اطلاعات مجوزهاي حقيقي، حقوقي و دولتي در وزارتخانه/ سازمان ......                                                   فرم شماره يك

رديف

 

 

عنوان مجوز

 

 

نوع مجوز

 

 

مستندات قانوني

(مصوبه، بخشنامه، آيين نامه)

 

 

مدارك مورد نياز

 

 

 

مدت اعتبار

 

 

هزينه

(ريال)

 

 

متقاضي مجوز

 

 

فرآيند صدور مجوز

 

 

مراجع ناظر

 

 

زمان تقريبي

فرآيند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

حقيقي

حقوقي

دولتي

اختصاصي

مشترك *

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

اجراي برنامه هاي عمراني مرزي

صدور

مصوبات شورايعالي امنيت ملي. قانون 5 ساله توسعه. قانون سالانه بودجه. 

ليست پروژه ها و خلاهاي موجود در مرز 

مصوبات كميته امنيت و عمران مرز استانداريها

--

---

 

 

*

 

*

---

116 روز

*

*

2

تمديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

اصلاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

لغو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*اگر مراحل مجوز داراي فرآيند مشترك با ديگر دستگاه ها و نيازمند تبادل داده با آنها است، فرم شماره 2 نيزتكميل شود

 

 

 

فرم شماره دو

رديف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآيند

مدارك مورد نياز

مدت اعتبار

هزينه

(ريال)

زمان انجام كار

(روز/ ساعت)

فرآيند مجوز

 

موارد استعلام

با ذكر نام **

 

ساير

***

 

 

الكترونيكي

غير الكترونيكي

1

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

 

تصويب طرح هاي مربوطه

طرح ها و موارد مربوط به تامين اعتبار

-----

-----

------

در مواردي نظير تامين اعتبار ، ارسال و دريافت موارد مربوطه ازطريق سامانه ميسر          مي باشد.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

** نام استعلام در توضيحات درج شود

*** اگر نوع فرآيند ساير مي باشد اطلاعات آن در توضيحات درج شود

تاریخ به روز رسانی: 2017/08/28
تعداد بازدید: 28673
نشانی: استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند ،خیابان مدرس، خیابان امام موسی صدر شرقی، استانداری خراسان جنوبی پیام گیر: 32386000(056)  دورنگار: 32386190(056)
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal